Borr Drilling Limited Announces Pricing of Senior Secured Notes

HAMILTON, Bermuda, Oct. 24, 2023 — Công ty Borr Drilling Limited ( “Công ty”) (NYSE: BORR) (OSE: BORR) ngày hôm nay thông báo rằng công ty con Borr IHC Limited đã bán đấu giá trái phiếu đảm bảo cấp cao với tổng mệnh giá $1,540,000,000 Mỹ kim, bao gồm $1,025,000,000 Mỹ kim trái phiếu đảm bảo cấp cao có hạn đáo ngày 2028 với giá 97,750%, lãi suất 10,000%/năm và $515,000,000 Mỹ kim trái phiếu đảm bảo cấp cao có hạn đáo ngày 2030 với giá 97,000%, lãi suất 10,375%/năm.

Số tiền thu được từ đợt bán trái phiếu này dự kiến sẽ được sử dụng cùng với số tiền thu được từ đợt đầu tư riêng tư trước đó trị giá $50 triệu cổ phiếu tại Na Uy nhằm trả toàn bộ khoản vay đảm bảo đang có của Công ty, bao gồm khoản vay từ DNB Facility, Hayfin Facility, các thỏa thuận tài trợ giao thuyền với OPPL và PPL, khoản trái phiếu đảm bảo Na Uy trị giá $150 triệu Mỹ kim của Công ty, và thanh toán các khoản phí, lãi vay phát sinh và chi phí liên quan. Các trái phiếu sẽ được bảo lãnh bởi Công ty và một số công ty con và được đảm bảo bằng tài sản ưu tiên trên phần lớn tài sản của Công ty và một số bên bảo lãnh con.

Dự kiến giao dịch trái phiếu sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 7 tháng 11 năm 2023 và tuân thủ điều kiện đóng bỏ thông thường.

Với việc bán trái phiếu, điều kiện hoàn tất đợt đầu tư riêng tư cổ phiếu chỉ còn chờ thủ tục thanh toán thông thường, và dự kiến hoàn tất vào ngày 31 tháng 10 năm 2023, như đã công bố trước đó.

Thông tin này được coi là thông tin nội bộ theo Quy định Thị trường Chứng khoán châu Âu và chịu sự điều chỉnh theo điều khoản 5-12 của Luật Giao dịch Chứng khoán Na Uy. Thông báo này được công bố bởi Andreas Lavik Lie, Phó Giám đốc Tài chính và Quan hệ Đầu tư, vào ngày và thời gian như đã nêu trên.

Chú ý quan trọng

Thông báo này không được phát hành hoặc phân phối tại Canada, Australia, Nhật Bản, Hong Kong hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc phát hành hoặc phân phối là bất hợp pháp theo luật địa phương. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời mời chào mua hoặc đăng ký mua trái phiếu tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào mời, đề nghị hoặc bán hàng như vậy sẽ trái pháp luật trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ quốc gia nào.

Dự báo tương lai

Thông cáo báo chứa các dự báo tương lai theo Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, bao gồm ngày dự kiến hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và đầu tư cổ phiếu tư nhân, sử dụng vốn và các tuyên bố không phải lịch sử khác. Những dự báo tương lai này chịu nhiều rủi ro, bất định và giả định, bao gồm rủi ro liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và đầu tư cổ phiếu tư nhân cũng như sử dụng vốn, và các rủi ro khác được nêu trong các tài liệu đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Hãng đầu tư Hoa Kỳ, bao gồm những nội dung nêu trong mục “Những yếu tố rủi ro” trong báo cáo hàng năm mẫu 20-F cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và trong các bản cáo bạch phát hành cho Ủy ban Dịch vụ Tài chính Na Uy (FSA). Các dự báo tương lai phản ánh kiến thức và thông tin có sẵn tại thời điểm nêu ra và chỉ nói đến ngày đó. Trừ khi luật định, Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các dự báo tương lai công khai, cho dù có sự thay đổi thông tin mới, sự kiện tương lai hay bất kỳ lý do nào khác sau ngày nêu ra, hoặc phản ánh sự xảy ra của các sự kiện bất ngờ. Độc giả không nên dựa vào các dự báo tương lai một cách vô điều kiện.

Ngày 24 tháng 10 năm 2023
Hội đồng Quản trị
Borr Drilling Limited
Hamilton, Bermuda

Liên hệ:

Vui lòng liên hệ: Magnus Vaaler, Giám đốc Tài chính, +44 1224 289208

Nguồn: Borr Drilling Limited