TORONTO, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ –

Thứ sáu 15/09/2023

PICK-2: 6 9

PICK-3: 8 6 2

PICK-4: 3 5 2 3

ENCORE: 0573350

DAILY KENO
2, 7, 9, 10, 13, 21, 22, 25, 28, 30,

32, 36, 44, 48, 49, 51, 55, 58, 66, 68.

NGUỒN OLG Winners