Khai thác mỏ 55 Depositphotos 202987196 L @kruwt KAINANTU RESOURCES CÔNG BỐ ĐÓNG GÓI CUỐI CÙNG CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI TRỊ GIÁ 1,8 TRIỆU ĐÔ LA CANADA ĐÃ CÔNG BỐ TRƯỚC ĐÓ

/KHÔNG PHÂN PHỐI CHO CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ HOẶC ĐỂ PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN, PHÂN PHỐI, TRUYỀN BÁ, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TẠI HOẶC VÀO HOA KỲ/

VANCOUVER, BC, Ngày 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Kainantu Resources Ltd. (TSXV: KRL) (FSE: 6J0) (“KRL” hoặc “Công ty“), công ty khai thác vàng tập trung vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, vui mừng công bố việc đóng gói đợt huy động vốn tư nhân trị giá 1,27 triệu đô la Canada (“Đợt chào bán“), ban đầu được công bố vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.


Logo của Kainantu Resources Ltd. (Nhóm CNW/Kainantu Resources Ltd.)

Trong đợt phát hành đầu tiên của Đợt chào bán, Công ty đã phát hành các đơn vị trái phiếu chuyển đổi an sinh với tổng số tiền gốc là 503.164,06 đô la Canada, như đã công bố vào ngày 22 tháng 6 năm 2023.

Trong đợt phát hành thứ hai của Đợt chào bán, Công ty đã phát hành các đơn vị trái phiếu chuyển đổi an sinh với tổng số tiền gốc là 296.835,94 đô la Canada, như đã công bố vào ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Trong đợt phát hành thứ ba của Đợt chào bán, Công ty đã phát hành các đơn vị trái phiếu chuyển đổi an sinh với tổng số tiền gốc là 310.000 đô la Canada.

Trong đợt phát hành cuối cùng của Đợt chào bán này, Công ty đã phát hành các đơn vị trái phiếu chuyển đổi an sinh (“Đơn vị Trái phiếu“) với tổng số tiền gốc là 160.000 đô la Canada.

Mỗi Đơn vị Trái phiếu bao gồm: (i) một trái phiếu chuyển đổi đảm bảo có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ phiếu Phổ thông“) với giá chuyển đổi là 0,08 đô la Canada mỗi cổ phiếu phổ thông (“Giá Chuyển đổi“) vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian bắt đầu từ 12 tháng kể từ ngày đóng và kết thúc vào ngày thứ 36 kể từ ngày đóng, với điều kiện là nếu Công ty không hoàn tất việc hợp nhất cổ phiếu đang lưu hành mà sẽ dẫn đến Giá Chuyển đổi ít nhất 0,10 đô la Canada trên cơ sở sau khi hợp nhất, Giá Chuyển đổi vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian bắt đầu từ 12 tháng kể từ ngày đóng và kết thúc vào ngày thứ 36 kể từ ngày đóng sẽ là 0,10 đô la Canada, và đáo hạn ba năm kể từ ngày đóng của mỗi đợt; và (ii) số lượng quyền mua cổ phiếu phổ thông (“Chứng quyền“) tương ứng với việc chia số tiền gốc của Đơn vị Trái phiếu đó cho 0,08, với mỗi Chứng quyền cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu phổ thông của Công ty (mỗi cổ phiếu được gọi là “Cổ phiếu Chứng quyền“) với giá 0,12 đô la Canada trong vòng 3 năm kể từ ngày đóng của đợt áp dụng.

Trong trường hợp vào bất kỳ thời điểm nào sau 18 tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu Chuyển đổi, giá trung bình gia quyền khối lượng 60 ngày của Cổ phiếu Phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán TSX bằng hoặc lớn hơn 200% Giá Chuyển đổi, Công ty sẽ có quyền chuyển đổi 50% số tiền gốc đang lưu hành của Trái phiếu Chuyển đổi đó thành Cổ phiếu Phổ thông. Nếu VWAP 60 ngày đó bằng hoặc lớn hơn 300% giá chuyển đổi, Công ty có quyền chuyển đổi tất cả hoặc một phần số tiền gốc đang lưu hành của Trái phiếu Chuyển đổi đó thành Cổ phiếu Phổ thông.

Các Trái phiếu Chuyển đổi, Chứng quyền, Cổ phiếu Chứng quyền, Chứng quyền Tìm kiếm (như định nghĩa dưới đây) và Cổ phiếu Chứng quyền Tìm kiếm (như định nghĩa dưới đây) phải tuân theo thời gian nắm giữ bắt buộc theo luật định là bốn tháng và một ngày kể từ bốn tháng và một ngày sau ngày phát hành, phù hợp với luật chứng khoán hiện hành.

Phí cho Người tìm kiếm

Công ty đã trả cho Lightstream Capital Ltd. (“Người tìm kiếm”) 11.200 đô la Canada tiền mặt và phát hành cho các Người tìm kiếm tổng cộng 93.333 chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông (“Chứng quyền Tìm kiếm”), mỗi Chứng quyền Tìm kiếm cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu phổ thông của Công ty (mỗi cổ phiếu được gọi là “Cổ phiếu Chứng quyền Tìm kiếm”) với giá 0,12 đô la Canada trong vòng ba năm kể từ ngày đóng của đợt áp dụng.

Sử dụng nguồn vốn thu được

Tổng số tiền thuần từ Đợt chào bán đã được hoặc dự kiến sẽ được sử dụng, nhưng không giới hạn, cho 400.000 đô la Mỹ được phân bổ cho việc mua Dự án Kili Teke, với số tiền còn lại sẽ được sử dụng để thúc đẩy các chương trình thăm dò tập trung vào cá