SURGE ENERGY INC. CONFIRMS OCTOBER 2023 DIVIDEND

CALGARY, AB, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Surge Energy Inc. (“Surge” hoặc “Công ty”) (TSX: SGY) xác nhận rằng một cổ tức tiền mặt sẽ được trả vào ngày 16 tháng 10 năm 2023, đối với sản lượng tháng 9 năm 2023, cho các cổ đông ghi danh vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, sẽ là 0,04 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Cổ tức này là cổ tức hợp lệ theo Luật Thuế Thu nhập (Canada).

Surge là một công ty dầu khí trung gian, được giao dịch công khai tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận của cổ đông thông qua tạo ra dòng tiền tự do. Chiến lược hoạt động xác định của Công ty dựa trên việc mua lại và phát triển các mỏ dầu thô truyền thống chất lượng cao bằng cách sử dụng công nghệ đã được chứng minh để nâng cao tối đa khả năng thu hồi dầu.

Không TSX hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Quy Định của nó (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong các chính sách của TSX) chấp nhận trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của bản phát hành này.


Surge Energy Inc. logo (CNW Group/Surge Energy Inc.)

NGUỒN Surge Energy Inc.