SEATTLE, 12 tháng 9, 2023 – UnCruise Adventures đã hợp tác với IBS Software để chuyển đổi cách thức đóng gói và cá nhân hóa dịch vụ cho khách hàng, cho phép doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với nhu cầu khách hàng luôn thay đổi.


IBS Software sẽ Chuyển đổi Trải nghiệm Khách hàng tại UnCruise Adventures