Đề xuất bỏ 3 đối tượng bị tinh giản biên chế

1. Đề xuất bỏ 3 đối tượng bị tinh giản biên chế

Tại Tờ trình dự thảo nghị định về chính sách tinh giản biên chế nêu rõ:

Kế thừa quy định còn phù hợp tại 03 Nghị định nêu trên. So với quy định tại các Nghị định cũ, dự thảo đề nghị bỏ 3 đối tượng bị tinh giản biên chế sau:

(1) Lao động hợp đồng;

Đối với đối tượng lao động hợp đồng, dự thảo đề nghị áp dụng đối với lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cho phù hợp với quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định không áp dụng đối với lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, vì đối tượng này ký hợp đồng có thời gian không quá 12 tháng.

(2) Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động);

(3) Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.

Ngoài ra, bổ sung đối tượng tinh giản biên chế là người làm việc tại các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

2. Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế 

Kế thừa quy định về các trường hợp tinh giản biên chế quy định tại 03 Nghị định trên. Dự thảo đề nghị:

– Bổ sung trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị kỷ

luật một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cho phù hợp chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 20-KL/TW;

– Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm: Dự thảo đề nghị chỉ áp dụng quy định này đối với công chức, viên chức; riêng đối với cán bộ thì trong Đề án nhân sự để giới thiệu bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đã xác định rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và nhân sự cụ thể đề nghị không đặt vấn đề tinh giản biên chế đối với cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Đề xuất sửa đổi trường hợp chưa giải quyết tinh giản biên chế

Tại Tờ trình Dự thảo nghị định về chính sách tinh giản biên chế quy định về các trường hợp chưa giải quyết tinh giản biên chế như sau:

Tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định chưa xem xét giải quyết giản biên chế đối với các trường hợp đang bị ốm đau, đang mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con dưới 36 tháng để nhằm bảo vệ quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều cá nhân có nguyện vọng tinh giản biên chế vì họ không đủ sức khỏe để làm việc. Theo đó, dự thảo đề nghị sửa đổi, nội dung này theo hướng chưa xem xét giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.


An Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU