FLC khẩn thiết xin xem xét lại việc hủy niêm yết(NLĐO)- Lãnh đạo FLC nhắc đến các lý do khách quan cũng như hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin của FLC trong thời gian qua.