Thành phố New York, New York ngày 13 tháng 8 năm 2023 – New York, NY – Học bổng Joseph Schnaier dành cho Sinh viên Tài chính tự hào công bố người nhận học bổng danh giá trị 1.000 USD. Học bổng này do Joseph Schnaier, doanh nhân, nhà doanh nghiệp và chuyên gia tài chính được tôn trọng, khởi xướng nhằm hỗ trợ và trao quyền cho các sinh viên tài chính đang theo đuổi sự nghiệp, mở đường cho tương lai sáng lọat của họ trong ngành tài chính. Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt các bài luận, một sinh viên tài chính xuất sắc đã được chọn là người chiến thắng cuộc thi năm nay.