Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. Đề nghị Mua lại Tiền mặt Bất kỳ và Tất cả các Ghi chú USD 4,250% Đang lưu hành và Đề nghị Mua lại Tiền mặt một Số lượng tùy thuộc vào Số lượng Tối đa Bị Giới hạn của các Ghi chú USD 6,050% Đang lưu hành, Ghi chú EUR 2,534

       

KHÔNG ĐỂ PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN HOẶC PHÂN PHỐI, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐÓN …