10 4 Aurora Cannabis Announces Results of 2023 Annual General Meeting

NASDAQ | TSX: ACB

EDMONTON, AB, Aug. 14, 2023 /CNW/ – Aurora Cannabis Inc. (the “Company” or “Aurora”) (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), công ty Canada mở ra thế giới với cần sa, vui mừng thông báo kết quả bỏ phiếu từ Đại hội đồng cổ đông năm của Công ty (Đại hội) được tổ chức trực tuyến vào Thứ Hai, 14 tháng 8 năm 2023. Tổng số cổ phiếu được đại diện bởi cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tại Đại hội là 92.897.315 cổ phiếu, chiếm 26,23% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Aurora tính đến ngày đăng ký.


Aurora Cannabis Inc. Logo (CNW Group/Aurora Cannabis Inc.)

Tất cả các vấn đề được đưa ra trước cổ đông để xem xét và thông qua, như được nêu trong Bản thông tin quản trị của Công ty ngày 30 tháng 6 năm 2023, đều được thông qua bằng đa số phiếu bầu tại Đại hội. Cụ thể kết quả bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ứng cử viên

Phiếu thuận

Phiếu không thuận

Ron Funk

21.456.189 (78,91%)

5.734.650 (21,09%)

Miguel Martin

23.182.258 (85,26%)

4.009.014 (14,74%)

Michael Singer

23.195.268 (85,30%)

3.996.005 (14,70%)

Norma Beauchamp

23.040.789 (84,74%)

4.150.484 (15,26%)

Theresa Firestone

20.769.802 (76,38%)

6.421.470 (23,62%)

Adam Szweras

23.765.335 (87,40%)

3.425.938 (12,60%)

Chitwant Kohli

20.600.774 (75,76%)

6.590.064 (24,24%)

Cổ đông cũng thông qua các vấn đề sau:

  • xác định quy mô Hội đồng quản trị là bảy (7) thành viên;
  • một nghị quyết tư vấn không ràng buộc về chính sách tiền lương điều hành của Công ty; và
  • bổ nhiệm KPMG LLP làm kiểm toán viên của Công ty trong năm tới.

Công ty đã nộp báo cáo kết quả bỏ phiếu cho tất cả các nghị quyết được bỏ phiếu tại Đại hội theo hồ sơ của mình trên www.sedarplus.com.