Kết luận thanh tra Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú

Cụ thể, về quản lý, thực hiện các dự án: Có 17/135 dự án chậm tiến độ, chủ yếu do nguyên nhân vướng mắc trong xử lý hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thay đổi thiết kế. Việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Có 48/135 dự án Ban Quản lý dự án quận Tân Phú không có văn bản thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu đối với các nhà thầu có liên quan dẫn đến chậm lập thủ tục nghiệm thu.

Kết luận thanh tra

Trong năm 2021, có 10/135 dự án chậm quyết toán. Nguyên nhân do vướng mắc về thẩm quyền thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán, vướng mắc trong xử lý hạ tầng kỹ thuật, chờ thi công giai đoạn tiếp theo và do dự án đang thực hiện kiểm toán độc lập. Việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cũng có ảnh hưởng đến tiến độ.

Đối với 6 dự án được kiểm tra: Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh không bảo đảm quy định. Thanh, quyết toán chi phí “tháo dỡ lớp vữa trát tường, cột” nhưng thực tế thi công “cạo bỏ lớp matit, sơn nước tường, cột ngoài” là thực hiện chưa đúng hồ sơ dự toán thiết kế được duyệt.

Đơn vị thi công không mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 là thực hiện chưa đúng thỏa thuận; bản vẽ hoàn công lập không đảm bảo quy định.

Đơn vị thi công không báo cáo đầy đủ cho chủ đầu tư về các phần công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trình.

Ban Quản lý dự án quận Tân Phú chưa lập biên bản xác nhận hết thời hạn bảo hành và hoàn trả chi phí bảo hành đối với các dự án đã hết thời hạn bảo hành, là thực hiện không đúng quy định.

Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được chủ tịch UBND TP kết luận giao chủ tịch UBND quận Tân Phú chỉ đạo giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động tại đơn vị. Đồng thời, chủ trì tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan về các hạn chế, thiếu sót của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú…


Bảo Ngọc