TP HCM kiến nghị trung ương 3 vấn đề về xây dựng đội ngũ trí thức

Cụ thể, theo ông Dương Anh Đức, trên cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố đề xuất trung ương nghiên cứu, ban hành nghị quyết mới của Đảng về tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển biến mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng… 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác – tại buổi khảo sát

Việc ban hành nghị quyết mới nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ sớm xem xét xây dựng và ban hành chính sách cải cách tiền lương phù hợp với mức sống và điều kiện của đô thị đặc biệt, đảm bảo mức lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức để tạo động lực giữ chân nhân tài, tạo đột phá trong thu hút đội ngũ trí thức nói riêng và nhân lực chất lượng cao nói chung đến công tác và cống hiến lâu dài cho hệ thống chính trị thành phố.

Ông Phan Văn Mãi – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM – tại buổi khảo sát

Ngoài ra, thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ xem xét, điều chỉnh quy định về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 của Bộ Tài chính “về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”. Điều này sẽ tạo điều kiện cho thành phố được chủ động sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhất là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức phát biểu


Tin, ảnh: Trường Hoàng