CALGARY, AB, 25 tháng 8, 2023 /CNW/ – Axiom Capital Advisors Inc. (“ACA” hoặc “Công ty”) (CSE: ACA) rất vui mừng thông báo rằng tiếp nối thông cáo báo chí ngày 18 tháng 8, 2023, Axiom Advisors Inc. (“AAI“), cổ đông lớn nhất của ACA, đã hoàn tất việc bán riêng 5.000.000 cổ phiếu phổ thông loại A (mỗi cổ phiếu gọi là “Cổ phiếu Phổ thông“) của Công ty (chiếm khoảng 77,26% tổng số Cổ phiếu Phổ thông đang lưu hành). Ngoài ra, bốn cổ đông khác của Công ty, nắm giữ tổng cộng 800.000 Cổ phiếu Phổ thông (12,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cũng đã hoàn tất việc bán riêng các Cổ phiếu Phổ thông đó. Công ty có 6.472.100 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và các Cổ phiếu Phổ thông được niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Canada (the “CSE“).

Công ty không mong đợi các Giao dịch này cấu thành một “thay đổi kinh doanh” hoặc “thay đổi cơ bản”, như các thuật ngữ đó được định nghĩa trong các chính sách của CSE.

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc điều hành Eric Entz
Văn phòng chính 1626 Westmount Road NW, Calgary, Alberta T2N 3M1
Điện thoại +1 (604) 851 2662
Website www.axiomadvisors.ca
Email eentz@axiomadvisors.ca

Thông tin hướng tới tương lai

Một số thông tin trong thông cáo báo chí này có thể cấu thành thông tin “hướng tới tương lai” bao gồm các rủi ro, bất định, kỳ vọng trong tương lai và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tựu của Công ty hoặc kết quả ngành khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả trong tương lai, hiệu suất hoặc thành tựu được thể hiện rõ hoặc ngụ ý bởi thông tin hướng tới tương lai đó. Khi được sử dụng trong thông cáo báo chí này, thông tin này có thể bao gồm những từ như “dự đoán”, “ước tính”, “có thể”, “sẽ”, “mong đợi”, “tin tưởng”, “kế hoạch” và các thuật ngữ khác. Thông tin này phản ánh các kỳ vọng hiện tại liên quan đến các sự kiện trong tương lai và hoạt động kinh doanh và chỉ nói vào ngày của thông cáo báo chí này.

Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các kế hoạch trong tương lai của Công ty và kế hoạch kinh doanh, mục tiêu và chiến lược.

Ngoại trừ các yêu cầu của luật pháp, chúng tôi giả định không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi thông tin hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh mới. Thông tin bổ sung có sẵn trong Báo cáo Quản lý Thảo luận và Phân tích của Công ty, có thể tìm thấy trên SEDAR + tại www.sedarplus.ca.

CSE không xem xét và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bản phát hành này.

NGUỒN Axiom Capital Advisors Inc.