TORONTO, 24 tháng 8, 2023 /CNW/ – Mitchell Cohen, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Urbanfund Corp. (TSXV: UFC) (“Urbanfund” hoặc “Công ty”), xác nhận hôm nay rằng Công ty đã nộp báo cáo tài chính cho ba và sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6, 2023 (”Báo cáo tài chính hợp nhất”) và Phân tích và Thảo luận của Ban quản lý tương ứng (“MD&A”).


Urbanfund Logo (CNW Group/Urbanfund Corp.)

Ngoài ra, như được cổ đông của Công ty ủy quyền tại cuộc họp thường niên và đặc biệt gần đây nhất được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2023, và như được phép theo các điều khoản của kế hoạch lựa chọn cổ phiếu hiện tại của Công ty (”Kế hoạch Lựa chọn”), Công ty đã thực hiện một số sửa đổi đối với Kế hoạch Lựa chọn để phù hợp với các sửa đổi gần đây đối với Chính sách 4.4 của TSX Venture Exchange – Bồi thường dựa trên Chứng khoán.

TỔNG QUAN VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Tổng quan Kinh doanh

Urbanfund Corp. là một thực thể được hợp nhất được niêm yết trên TSX Venture Exchange (“TSX-V”) dưới ký hiệu UFC. Công ty là một nhà phát hành báo cáo ở Alberta, British ColumbiaOntario. Trọng tâm của Urbanfund là đầu tư vào bất động sản và các dự án liên quan đến bất động sản của Canada với trọng tâm là hỗn hợp các bất động sản dân cư và thương mại. Tài sản của Công ty nằm ở Toronto, Brampton, Belleville, KitchenerLondon, Ontario, Quebec CityMontreal, QuebecDartmouth, Nova Scotia.

Những điểm nổi bật về Hoạt động

Một phần sức mạnh của Urbanfund là khả năng thu hút các đối tác có hồ sơ đã được chứng minh với chuyên môn phát triển dân cư và thương mại. Urbanfund tiếp tục xây dựng liên minh với các đối tác chiến lược của mình:

  • 270-330 Esna Park Drive, Markham – Vào tháng 6 năm 2023, Urbanfund đã đầu tư 1.660.000 đô la vào TREI (270-330 Esna Park) LP nắm giữ 20% lợi ích trong 270-330 Esna Park LP sở hữu một khu phức hợp công nghiệp nằm tại 270-330 Esna Park Drive, Markham, Ontario. Urbanfund sở hữu 76,9% của TREI (270-330 Esna Park) LP, thực hiện quyền sở hữu gián tiếp 15,4% trong 270-330 Esna Park LP. Khu phức hợp có diện tích khoảng 101.105 feet vuông với 37 đơn vị công nghiệp. Mục đích của hợp danh là chuyển đổi tài sản thành căn hộ và bán các đơn vị riêng lẻ ra thị trường.
  • Weber Investments LP (“Weber LP”) – Vào tháng 5 năm 2023, các đối tác chung của Weber LP, nắm giữ khoản đầu tư của Urbanfund tại 63 Scott Street, đã phát hành một khoản hoàn vốn cho Công ty với số tiền 1.343.333 đô la, do dòng tiền dư thừa tạo ra từ hoạt động của Scott.
  • 1040 Martin Grove Road, Toronto – Vào tháng 4 năm 2023, Urbanfund đã đầu tư 1.870.000 đô la vào TREI (1040) LP nắm giữ 50% lợi ích trong 1040 Martin Grove LP sở hữu một khu phức hợp công nghiệp tại 1040 Martin Grove Road, Toronto, Ontario. Urbanfund sở hữu 56,7% của TREI (1040) LP, thực hiện quyền sở hữu gián tiếp 28,4% trong 1040 Martin Grove LP. Khu phức hợp có diện tích khoảng 76.205 feet vuông với 25 đơn vị công nghiệp. Mục đích của hợp danh là chuyển đổi tài sản thành căn hộ và bán các đơn vị riêng lẻ ra thị trường.
  • Dự án One Bloor – Vào tháng 1 năm 2023, Urbanfund nhận được các khoản phân phối liên quan đến lợi nhuận bán One Bloor Street là 128.000 đô la. Tổng lợi nhuận nhận được tính đến ngày của MD&A này là 4.744.667 đô la.
  • 2074-84 Steeles Avenue East – Vào tháng 12 năm 2022, Urbanfund, cùng với các đối tác liên doanh, đã hoàn thành việc bán 36 đơn vị trong khu phức hợp công nghiệp. Tổng lợi nhuận nhận được tính đến ngày của MD&A này là 5.125.000 đô la.
  • 67-69 Westmore – Vào tháng 1 năm 2022, Urbanfund thành lập liên doanh Takol 67-69 Westmore Inc., đã mua một khu phức hợp công nghiệp tại 67-69 Westmore Drive, Etobicoke, Ontario. Liên doanh dự định sửa chữa, chuyển sang quyền sở hữu căn hộ và bán các đơn vị trong khu phức hợp. Urbanfund nắm giữ 40% lợi ích và đối tác liên doanh của nó, KOLT Investment Inc. (trước đây là Takol Real Estate Inc.) và hai nhà đầu tư tư nhân nắm phần còn lại. Giá mua là 23.425.000 đô la cộng với các chi phí đóng cửa thông thường, được tài trợ bởi khoản vay 17.568.750 đô la5.856.250 đô la đóng góp vốn chủ sở hữu.

TRÌNH BÀY THÔNG TIN TÀI CHÍNH VÀ CÁC CHỈ SỐ KHÔNG IFRS

Trình bày Thông tin Tài chính

Trừ khi được quy định cụ thể tại đây, kết quả tài chính, bao gồm cả các so sánh lịch sử, được đưa ra trong thông cáo báo chí này dựa trên Báo cáo Tài chính Hợp nhất Năm 2022 của Urbanfund, đã được lập theo các Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”) do Ban Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (“IASB”) ban hành và các diễn giải của Ủy ban Diễn giải IFRS (“IFRIC”). Trừ khi được quy định cụ thể, số tiền là bằng Đô la Canada và tỷ lệ phần trăm thay đổi được tính bằng số nguyên.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Ngoài các chỉ số IFRS được báo cáo, thông lệ ngành là đánh giá các thực thể bất động sản với việc xem xét một số chỉ số hoạt động phi IFRS như quỹ từ hoạt động, dòng tiền điều chỉnh từ hoạt động và doanh thu hoạt động ròng, như được báo cáo dưới đây. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Các Chỉ số Không IFRS.

Thông tin Quý được Chọn lọc

Ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 6,