Cần xây dựng Luật Phát triển Công nghiệp(NLĐO)- Các chuyên gia cho rằng cần xây dựng Luật Phát triển Công nghiệp để thúc đẩy cho phát triển các ngành công nghiệp, làm nền tảng thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công hơn.