Oil and Gas 23batch jaggat Depositphotos 38017825 S LNG ENERGY GROUP CORP. (FORMERLY MIND CURE HEALTH INC.) ANNOUNCES UPDATE ON CONTINUANCE AND NAME CHANGE

/KHÔNG PHÂN PHỐI ĐẾN THỊ TRƯỜNG HOA KỲ HOẶC PHÁT HÀNH, CÔNG BỐ, PHÂN PHỐI HOẶC LÀM LỖI Ý, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN Ở HOA KỲ./

VANCOUVER, BC, 18 tháng 8, 2023 /CNW/ – Công ty LNG Energy Group Corp. (công ty” hoặc “LNG Energy”) vui mừng thông báo rằng, liên quan đến Giao dịch (được định nghĩa bên dưới), công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi ra khỏi tỉnh bang British Columbia và vào tỉnh bang Ontario theo quy định của Đạo luật các công ty (Ontario) ( “Chuyển đổi”), và đã đổi tên từ “Mind Cure Health Inc.” thành “LNG Energy Group Corp.” (“Đổi tên”).

Việc chuyển đổi được cổ đông công ty phê chuẩn bằng nghị quyết đặc biệt thông qua tại cuộc họp cổ đông bảo mật của công ty vào ngày 9 tháng 6 năm 2023, cũng phê chuẩn giao dịch kinh doanh ( “Giao dịch”) với Công ty LNG Holdings Inc. (trước đây là LNG Energy Group Inc.) (“LNG Holdings”), được hoàn tất vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 thông qua kế hoạch sắp xếp được tòa án phê chuẩn theo thỏa thuận sắp xếp đã sửa đổi và tái cấu trúc giữa Công ty và LNG Holdings ngày 8 tháng 6 năm 2023 (“Thỏa thuận Sắp xếp”). Để biết thêm thông tin về Giao dịch, vui lòng tham khảo thông cáo báo chí của Công ty ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Về LNG Energy

Công ty tập trung vào việc mua lại và phát triển tài sản khai thác và khám phá khí đốt tự nhiên ở Châu Mỹ Latinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lngenergygroup.com.

Nguồn: Công ty LNG Energy Group Corp.