• Những nguồn lực mới — được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu quốc gia — hướng dẫn phụ huynh, giáo viên và huấn luyện viên cùng nhau giúp đỡ trẻ em phải đối mặt với bắt nạt.
  • Những nguồn lực được công bố khi phụ huynh báo cáo cảm thấy thiếu nguồn lực và không đủ khả năng để đối phó với những thách thức về bắt nạt và sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên ngày nay.

NEW YORK, Aug. 14, 2023 — Dự án Chọn Sự Nhân Ái — một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu quốc gia ủng hộ phòng chống bắt nạt, bao gồm cảm thông cố ý và sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên — đã công bố những nguồn lực đầu tiên trong loại hình này nhằm đưa phụ huynh, giáo viên và huấn luyện viên cùng nhau hỗ trợ thanh thiếu niên phải đối mặt với bắt nạt. Ngày nay, phụ huynh và những người chăm sóc trẻ em đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ trẻ em phải đối mặt với bắt nạt và cảm xúc cô đơn giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Các sách hướng dẫn dành cho phụ huynh chi tiết những bước cụ thể mà người chăm sóc có thể thực hiện cùng con em mình để đối phó với bắt nạt, đồng thời giúp xây dựng nền văn hóa nhân ái, cảm thông và ủng hộ. Bộ công cụ dành cho giáo viên và huấn luyện viên bao gồm các công cụ trao đổi thông tin giữa gia đình và giáo viên, cũng như tuyển tập các nguồn lực có thể áp dụng.