LOS ANGELES, Aug. 14, 2023 — FaZe Holdings Inc. (Nasdaq: FAZE), the lifestyle and media platform rooted in gaming and youth culture, today announced its financial results for the second quarter, ended June 30, 2023, in a Letter to Shareholders. The Letter to Shareholders can be accessed on FaZe’s Investor Relations website, investors.fazeclan.com.


FaZe Clan Logo (PRNewsfoto/FaZe Clan)

“Kết quả quý hai được dẫn dắt bởi đà tăng trưởng trong lĩnh vực thể thao điện tử của chúng tôi, nơi các trải nghiệm trò chơi trực tiếp đang trở lại mạnh mẽ và các đội FaZe đã mang về tám danh hiệu nữa. Mặc dù chúng tôi đang phải đối mặt với môi trường doanh thu khó khăn nói chung, sự kiểm soát chi phí tốt của chúng tôi đã giúp chúng tôi thu hẹp lỗ EBITDA điều chỉnh trong quý hai, và chúng tôi dự kiến các hành động tiếp theo sẽ mang lại lợi ích cho nửa cuối năm 2023.”

Các tuyên bố dự báo tương lai
Thông tin trong thông cáo báo chí này bao gồm “các tuyên bố dự báo tương lai” theo đúng nghĩa của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1995. Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các tuyên bố về tình hình hiện tại hoặc lịch sử được đưa ra trong thông cáo này, bao gồm các tuyên bố liên quan đến chiến lược, hoạt động tương lai, kết quả tài chính và vốn của công ty, ước tính tài chính, doanh thu và lỗ, dự báo cơ hội và thị phần thị trường, chi phí dự kiến, kế hoạch và mục tiêu của quản lý, đều là các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này thường được xác định bằng các từ như “ngân sách”, “có thể”, “dự báo”, “tương lai”, “có thể”, “kế hoạch”, “có thể”, “dự đoán”, “dự án”, “có vẻ như”, “tìm kiếm”, “nỗ lực”, “sẽ”, “nên”, “tin tưởng”, “định”, “kỳ vọng”, và/hoặc các từ tương tự liên quan đến chiến lược, kế hoạch hoặc ý định, nhưng sự vắng mặt của những từ này không có nghĩa là một tuyên bố không phải là tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố như vậy dựa trên niềm tin hoặc giải thích thông tin hiện có của ban lãnh đạo.

Những tuyên bố dự báo tương lai này dựa trên các giả định khác nhau, có hay không được xác định trong tài liệu này, và trên kỳ vọng hiện tại của ban lãnh đạo và không phải là dự báo về kết quả thực tế. Bởi vì các tuyên bố dự báo tương lai là dự báo, dự án và các tuyên bố khác về các sự kiện tương lai dựa trên kỳ vọng hiện tại và giả định, có hay không được xác định trong tài liệu này, chúng mang tính không chắc chắn, rủi ro và thay đổi theo hoàn cảnh mà khó dự đoán. Nhiều yếu tố có thể khiến kết quả thực tế và điều kiện (tài chính hoặc khác) khác biệt đáng kể so với những gì được chỉ ra trong các tuyên bố dự báo tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sự đủ để của tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn và đầu tư của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu thanh khoản; các vụ kiện và các vụ kiện quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi một cách thích đáng; lịch sử hoạt động hạn chế của chúng tôi và triển vọng tương lai không chắc chắn do lịch sử hoạt động hạn chế của chúng tôi; khả năng tiếp tục phát triển nền tảng của chúng tôi; khả năng tăng trưởng thị phần trong thị trường hiện tại của chúng tôi hoặc bất kỳ thị trường mới nào chúng tôi có thể tham gia; khả năng duy trì và tăng cường danh tiếng và uy tín thương hiệu mạnh mẽ của chúng tôi; khả năng quản lý tăng trưởng của chúng tôi một cách hiệu quả; khả năng duy trì và thu hút các chuyên gia thể thao điện tử, người sáng tạo nội dung và ảnh hưởng viên hiện có và mới; thành công của chúng tôi trong việc duy trì hoặc tuyển dụng, hoặc các thay đổi cần thiết trong các giám đốc điều hành, giám đốc hoặc các nhân viên hoặc nhà thầu độc lập chính; khả năng duy trì và tăng cường cộng đồng các đối tác thương hiệu, người tiêu dùng tham gia, người sáng tạo nội dung, ảnh hưởng viên và chuyên gia thể thao điện tử, và thành công của các mối quan hệ chiến lược với các bên thứ ba này và các bên khác; rủi ro liên quan đến dữ liệu và quyền riêng tư, bao gồm rủi ro tấn công mạng hoặc sự cố an ninh khác; khả năng bảo đảm tài chính trong tương lai, nếu cần thiết, và khả năng trả nợ trong tương lai khi đến hạn; tác động của môi trường quy định trong ngành công nghiệp của chúng tôi và những khó khăn liên quan đến việc tuân thủ các quy định phức tạp, bao gồm khả năng tuân thủ các yêu cầu quy định phức tạp; khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với báo cáo tài chính; khả năng phản ứng đối với điều kiện kinh tế chung, bao gồm lãi suất thị trường; và các rủi ro khác được xác định trong Mục 1A “Yếu tố rủi ro” trong Báo cáo thường niên trên Mẫu 10-K của chúng tôi cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và các tài liệu khác của chúng tôi gửi SEC.

Những tuyên bố dự báo tương lai này được cung cấp cho mục đích minh họa và không có ý định phục vụ như là bảo đảm, đảm bảo, dự báo hoặc tuyên bố xác định về yếu tố hoặc xác suất. Các sự kiện và hoàn cảnh thực tế thường khó hoặc không thể dự đoán trước và sẽ khác với các giả định. Nhiều sự kiện và hoàn cảnh thực tế nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Các tuyên bố dự báo tương lai chỉ nói lên ý kiến vào thời điểm chúng được đưa ra. Mặc dù Công ty có thể lựa chọn cập nhật các tuyên bố dự báo tương lai tại một thời điểm trong tương lai, Công ty cụ thể từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm nh