TORONTO, 27 tháng 8, 2023 /CNW/ – Các thành viên Unifor tại Ford Motor Company, General Motors và Stellantis đã bỏ phiếu ủng hộ đình công áp đảo, ủy quyền cho các ủy ban thương lượng của họ có thể tiến hành các hành động đình công, nếu cần thiết, để đạt được các thỏa thuận tập thể công bằng với Detroit Three (D3).


Unifor logo, Auto Talks 2023 (CNW Group/Unifor)

“Công nhân ngành ô tô Canada đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà sản xuất ô tô D3 rằng họ đoàn kết đằng sau các ủy ban thương lượng của chúng tôi trong nỗ lực cải thiện lương hưu, tăng lương và bảo đảm việc làm tốt, công đoàn trong tương lai xe điện,” Chủ tịch Quốc gia Unifor Lana Payne nói. “Các đội thương lượng của chúng tôi đã sẵn sàng nối lại đàm phán với sự ủng hộ không lay chuyển của các thành viên Unifor trong toàn ngành ô tô. Hãy hiểu rõ rằng công đoàn của chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu thương lượng tập thể của chúng tôi.”

Unifor đã tạm dừng các cuộc đàm phán để tiến hành bỏ phiếu đình công trong suốt cuối tuần. Kết quả bỏ phiếu đình công được tính toán và phân tích theo từng công ty như dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu đình công

Ford Motor Company: ủng hộ 98,9%

General Motors ủng hộ 99%

Stellantis ủng hộ 98,1%

Các thỏa thuận tập thể hiện tại của Detroit 3 sẽ hết hạn vào lúc 11:59 tối ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Công đoàn đã bắt đầu đàm phán chính thức với các nhà sản xuất ô tô vào ngày 10 tháng 8 tại Toronto, đại diện cho 18.000 công nhân ngành ô tô được bao gồm trong các thỏa thuận tập thể.

Unifor sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật thường xuyên về tình trạng đàm phán tại autotalks.ca

Unifor là công đoàn lớn nhất Canada trong khu vực tư nhân và đại diện cho 315.000 công nhân trong mọi lĩnh vực chính của nền kinh tế. Công đoàn ủng hộ tất cả người lao động và quyền lợi của họ, đấu tranh cho sự bình đẳng và công lý xã hội ở Canada và nước ngoài, và nỗ lực tạo ra sự thay đổi tiến bộ cho một tương lai tốt đẹp hơn.

NGUỒN Unifor