Nhà cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời thương mại thông minh InteliVoltTM ra mắt như MBE tập trung vào việc giảm gánh nặng năng lượng trong cộng đồng LMI thông qua các đối tác sáng tạo và phát triển lực lượng lao động

       

InteliVolt thúc đẩy công bằng và hòa nhập bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng thông minh bền vững được tài trợ đầy đủ …